ONE STROKE FOR ONE SIGN

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see“- Mark Twain.

Deaf people can do anything hearing people can do except hear” – I. King Jordan.

Project Summary 

Projekat nosi naziv “ONE STROKE FOR ONE SIGN”, skraćeno OS FOR OS.

Nosilac projekta je Nautički sportski klub LIMAN iz Srbije./www.liman-h2o.org/

Drugi učesnik u projektu je Rafting klub REFLIP iz Bugarske.

 / www.reflipteam.com/

Treći učesnik je škola i internat Radivoj Popović” iz Srbije /www.osradivojpopovic.edu.rs/

Ciljna grupa našeg projekta su mlade osobe oba pola sa oštećenjem sluha (gluvi ili nagluvi) i govornim poteškoćama uzrasta od 13 do 15 godina . Ukupan broj korisnika projekta je 15 mladih, iz Srbij  10 i iz Bugarske je 5.

Iz Srbije učestvuju 2 trenera a iz Bugarske 1 trener.

Učestvuje i jedan nastavnikiz osnovne škole za decu oštećenog sluha i govora.

Osnovni  cilj projekta je osposobiti ove malde ljude iz Srbije i Bugarske za bavljenje svim disciplinama raftinga (RX, Slalom i Downriver ). Od 15 učesnika, 5 najtalentiranijih će biti uključeni u svojim klubovima kao ravnopravni takmičari. Tako se odmah uključuju u sportski život.

Njihovo učešće u projektu  će doprineti promociji raftinga kao sportske aktivnosti, širenju sportske kulture i važnosti fizičkih aktivnosti i sporta za kvalitet života, psihičku stabilnost, motivaciju, samopouzdanje i istrajnost.

Sledeći cilj koji će se postići ovim projektom je da  treneri u raftingu razviju sposobnost samostalnog komuniciranja sa mladima oštećenog sluha i problema u govoru. Ovaj cilj se postiže u saradnji sa  školom koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem  dece sa oštećenjima sluha i govora.

Ovaj deo projekta utiče na profesionalni razvoj trenera, povećava kvalitet obuke i daje veći prostor za širenje i dugotrajnost ovog programa.

Naša namera  je da pored ova dva konkretna cilja promocijom ovog projekta, a uz podršku nacionalnih saveza – Rafting saveza Srbije (RFSS) i Bugarskog rafting saveza (BRF), skrenumo pažnju šire javnosti na probleme sa kojima se suočavaju mladi ljudi sa ovim oštećenjem.

Važan nam je svaki vid podrške i pomoći. Na ovaj način apelujemo na ljude dobre volje, donatore i sponzore da se uključe u projekat, da se uključe u bilo koju akciju koja bi pomogla ovim mladim ljudima. Apelujemo na sve sportske klubove i sportske radnike da se uključe kako bi se ovaj projekat proširio i kako bi  što većem broju mladih sa oštećenjnem sluha i govora pružili mogućnost fizičke aktivnosti, kvalitetnog treninga, uključivanja u normalne životne tokove.

Cilj nam je da realizaciom i promocijom projekta utičemo na sve ljude a posebno mlade da se priključe rafting klubovima, da pokušaju da treniraju ovaj sport, da osete lepote sportova na vodi.

Projekt će trajati 7 mjeseci, od početka februara 2023. do kraja avgusta 2023.

Aktivnosti koje će omogućiti da se projekat realizuje su: obuka i treninzi mladih u raftingu, osposobljavanje trenera u komunikaciji sa decom – korisnicima projekta, radionica, kamp, takmičenje itd.

Treninzi dece će se održavati lokalno.

Edukacija trenera će se održavati online.

Radionice će se održavati lokalno.

Kamp će se održati u Srbiji. Program rada u kampu obuhva treninge, predtakmičenje, razmenu znanja i iskustava i možda najvažnije, donosi uspostavljanje prijateljskih odnosa, druženje i razvijanje osjećaja pripadnosti sportskoj porodici, osećaja kompetentnosti i jednakih mogućnosti.

Takmičenje  će se održati u Srbiji  po svim pravilima Svetske rafting federacije (WRF).  Takmičenje će  omogućit mladima da osete značaj i važnost zdravog, čistog sportskog takmičenja. Kao rezultat takmičenja i svih prethodnih treninga biće odabrano  pet najtalentovanijih  koji će imati osigurano mjesto u takmičarskim ekipama svojih klubova.

The project is called “ONE STROKE FOR ONE SIGN”, acronym  OS FOR OS.

The project coordinator is Nautical Sports Club LIMAN from Serbia. www.liman-h2o.org

Another beneficiary of project are:

–  Rafting Club REFLIP from Bulgaria www.reflipteam.com

 – the primary school  school for hearing and speech impaired children “Radivoj Popović”  from Serbia /www.osradivojpopovic.edu.rs/

The target group of our project are young people of both sexes with hearing impairment (deaf or hard of hearing) and speech difficulties aged 13 to 15. The total number of project beneficiaries is 15 young people. There are 10 young people from Serbia and 5 from Bulgaria.

2 coaches are participating from Serbia and 1 coach from Bulgaria.

One teacher from a primary school for hearing and speech impaired children is also participating.

The main goal of the project is to train these young people from Serbia and Bulgaria for all rafting disciplines (RX, Slalom and Downriver. Out of 15 participants, 5 of the most talented will be included as equal competitors in their clubs. Thus, they are immediately involved in sports life.

Their participation in the project will contribute to the promotion of rafting as a sports activity, the spread of sports culture and the importance of physical activity and sports for quality of life, psychological stability, motivation, self-confidence, and perseverance.

The next goal that will be achieved by this project is for rafting coaches to develop the ability to independently communicate with young people with impaired hearing and speech problems. This goal is achieved in cooperation with a school that deals with the education and upbringing of children with hearing and speech impairments.

This part of the project affects the professional development of trainers, increases the quality of training, and gives more space for the expansion and longevity of this program.

Our intention is to, in addition to these two concrete goals, by promoting this project, and with the support of national associations – the Serbian  Rafting Federation (RFSS) and the Bulgarian Rafting Federation (BRF), draw the attention of the public to the problems faced by young people with this impairment.

Every kind of support and help is important to us, and that’s why we appeal to people of good will, donors, and sponsors to get involved in the project, to get involved in any action that would help these young people. We appeal to all sports clubs and sports workers to get involved and to expand this project and to provide as many young people with hearing and speech impairments as possible the possibility of physical activity, quality training, and inclusion in normal life.

Our goal is to influence all people, especially young people, to join rafting clubs, to try to train this sport and to feel the beauty of water sports through the implementation and promotion of the project.

The project will last 7 months, from the beginning of February 2023 to the end of August 2023.

The activities that will enable the project to be realized are training and training of young people in rafting, training of trainers in communication with children – project beneficiaries, workshop, camp, competition, etc.

Children’s trainings will be held locally.

Trainer education will be held online.

Workshops will be held locally.

The camp will be held in Serbia. The work program in the camp will include training, pre-competition, exchange of knowledge and experiences and perhaps most importantly, it will bring about the establishment of friendly relations, socializing and developing a sense of belonging to a sports family, a sense of competence and equal opportunities.

The competition will be held in Serbia according to all the rules of the World Rafting Federation (WRF). The competition will allow young people to feel the importance and importance of healthy, clean sports competition. As a result of the competition and all the previous trainings, five of the most talented will be selected, who will have a place in the competition teams of the clubs.

Проектът се казва „ЕДИН ЩРИХ ЗА ЕДИН ЗНАК“, съкратено ОС ЗА ОС.

Носителят на проекта е Клуб по морски спортове Лиман от Сърбия. www.liman-h2o.org

Друг участник в проекта е Рафтинг Клуб Рефлип  от България. www.reflipteam.com

Третият участник е училище и интернат „Радивой Попович“ от Сърбия www.osradivojpopovic.edu.rs

Целевата група на нашия проект са младежи от двата пола с увреден слух (глухи или с увреден слух) и говорни затруднения на възраст от 13 до 15 години. Общият брой на бенефициентите по проекта е 15 младежи. Има 10 младежи от Сърбия и 5 от България.

Участват 2 треньора от Сърбия и 1 треньор от България.

Участва и един учител от основно училище за деца с увреден слух и говор.

Основната цел на проекта е да обучи тези млади хора от Сърбия и България за всички рафтинг дисциплини (RX, Слалом и  Даунривър. От 15 участници, 5 от най-талантливите ще бъдат включени като равностойни състезатели в своите клубове. Така те веднага се включват в спортния живот.

Участието им в проекта ще допринесе за популяризирането на рафтинга като спортна дейност, разпространението на спортната култура и значението на физическата активност и спорта за качеството на живот, психологическа стабилност, мотивация, самочувствие и постоянство.

Следващата цел, която ще бъде постигната с този проект, е треньорите по рафтинг да развият умения за самостоятелно общуване с младежи с увреден слух и говор. Тази цел се постига в сътрудничество с училище, което се занимава с обучение и възпитание на деца с увреден слух и говор.

Тази част от проекта засяга професионалното развитие на обучителите, повишава качеството на обучението и дава повече пространство за разширяване и дълголетие на тази програма.

Нашето намерение е освен тези две конкретни цели, чрез популяризирането на този проект и с подкрепата на националните асоциации – Рафтинг асоциацията на Сърбия (SRF) и Българската рафтинг асоциация (BRF), да привлечем вниманието на широката общественост на проблемите, пред които са изправени младите хора с това увреждане.

Всякакъв вид подкрепа и помощ е важна за нас и затова се обръщаме към хора с добра воля, дарители и спонсори да се включат в проекта, да се включат във всяко действие, което би помогнало на тези млади хора. Апелираме към всички спортни клубове и спортни работници да се включат и да разширим този проект и да предоставим на колкото се може повече млади хора с увреден слух и говор възможност за физическа активност, качествени тренировки и включване в нормален живот.

Нашата цел е да повлияем на всички хора, особено на младите хора, да се присъединят към рафтинг клубове, да се опитат да тренират този спорт и да усетят красотата на водните спортове чрез реализирането и популяризирането на проекта.

Проектът ще продължи 7 месеца, от началото на февруари 2023 г. до края на август 2023 г.

Дейностите, които ще позволят реализирането на проекта са: обучение и обучение на младежи по рафтинг, обучение на обучители по общуване с деца – бенефициенти по проекта, работилница, лагер, състезание и др.

Тренировките на децата ще се провеждат на място.

Обучението на обучители ще се проведе онлайн.

Работилниците ще се провеждат на местно ниво.

Лагерът ще се проведе в Сърбия. Работната програма в лагера ще включва тренировки, предсъстезания, обмяна на знания и опит и може би най-важното ще доведе до установяване на приятелски отношения, социализиране и развиване на чувство за принадлежност към спортно семейство, чувство за компетентност и равни възможности.

Състезанието ще се проведе в Сърбия по всички правила на Световната федерация по рафтинг (WRF). Състезанието ще позволи на младите хора да почувстват важността и важността на здравословното, чисто спортно състезание. В резултат на състезанието и всички предходни тренировки ще бъдат избрани петима от най-талантливите, които ще имат място в състезателните отбори на клубовете.