Učesnici - Participants - Участници

Project number: 101090661 Project name: ONE STROKE FOR ONE SIGN Project acronym: OS FOR OS Call: ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

 

1. COO NSC Liman NAUTICKI SPORTSKI KLUB LIMAN RS 900062807

2. BEN SC Reflip SDRUZHENIE SPORTEN KLUB REFLIP BG 915211394

3. BEN OS RPopovic OSNOVNA SKOLA RADIVOJ POPOVIC RS 922796503

The project holder is the LIMAN Nautical Sports Club from Zemun – Belgrade, Serbia.

Partners in the project are: Sports club REFLIP from Kresna, Bulgaria and elementary school “Radivoj Popović” from Belgrade, Serbia.

Apart from the mentioned participants, the project will be supported by the national rafting federations RFSS and BRF. Both rafting federations are recognized by their governments as national federations and both are members of the WRF.

Nautical sports club LIMAN was founded in 1998 by kayakers, rowers and water sports enthusiasts with the aim of promoting water sports among all generations, especially among young people. One of the club’s activities is organizing regattas in accordance with the goal of promoting rowing and rafting as a sport, form of recreation and a healthy lifestyle connected to nature. Special attention is paid to raising awareness about the need to protect the environment. Some of the regattas that the club has traditionally organized for more than ten years are: Smederevo Regatta, Belgrade Regatta on the Danube and Sava, Drina Regatta, Vlasin Lake Regatta and others.

LIMAN is a club whose athletes achieved significant results in rowing and rafting.

LIMAN organizes the Euro Cup in rafting. in Serbia from 2007 until today. The club organized two World Cups in rafting in Serbia.

LIMAN participated in helping and rescuing people in large river floods in 2014.

The club led the RTV Serbia expedition along the entire course of the Drina, Visočica and Jerma. Ten shows of the series “Quite naturally” and “We are reading the river” were recorded.

In 2019, LIMAN offered the “Radivoj Popović” school the opportunity for its students to come and practice rafting for free.

More about NSK LIMAN on the club website www.liman-h2o.org

 

  “Radivoj Popović” is a school and boarding school for the upbringing and education of children with hearing impairment, developmental disorders, autism, disharmonious development, speech and language problems.

The school area, with an area of about 11,000 m2, includes a boarding school.

  The school has a tradition of more than 70 years.

The staff of the school and boarding school consists of experts in the fields of defectology, speech therapy, natural and social sciences who are fully qualified to work with young people with speech, hearing and developmental difficulties, as well as learning difficulties. You can read about this exceptional school in many ways at www.osradivojpopvic.edu.rs

 

 

REFLIP has a ten-year history of sport rafting. The club went to many children’s camps, worked for people with disabilities and rescue courses on the river. They organized the Erasmus project – “Think globally, act locally”. In the project, they worked in the area of floods and fast rivers. They also organize numerous events with children with developmental disabilities of all kinds.

You can find everything about the REFLIP club at www.reflipteam.com

 

 

LIMAN and REFLIP will provide rafting boats, oars, life jacket, rafting helmet, neoprene suits and shoes for their young project participants. LIMAN and REFLIP are responsible for providing coaches, training plans, organization and implementation of training, workshops, camps, and competitions.

Together they create a training strategy and implement it at the local level. The experience of these two clubs in training and forming quality athletes – rafters is great, and the awards speak for the quality of the work of these clubs and their expertise. LIMAN has experience in working with hearing and speech impaired children and REFLIP has experience in the Erasmus project. In their work, teachers and educators from elementary school approach each child individually in order to make the best possible use of the child’s abilities for further progress. They also train and instruct the students’ parents to apply the acquired knowledge in everyday life and in the family.

The teacher involved in the project was chosen by the school. This teacher will be a support for the students and a teacher for the coaches. The school coordinator will review and approve the training plan with the teaching family, psychologist, and pedagogue. The World Rafting Federation has over 40 member countries. Only one club from Ukraine with 3 young competitors has experience in training people with hearing and speech impairments. So, out of over 40 countries, only two clubs, LIMAN, and a club from Ukraine, had little experience working with hearing-impaired children. That is why this project is unique and innovative.

The project also aims to train rafting coaches to use sign language (Serbian and Bulgarian sign language are similar). A primary school teacher will help rafting coaches by imparting knowledge and experience on how to establish a relationship of trust more easily between themselves and young people with hearing and speech impairments, because these young people are quite distrustful when it comes to hearing people.

Носителят на проекта е Клуб по морски спортове ЛИМАН от Земун – Белград, Сърбия.

Партньори по проекта са: Спортен клуб REFLIP гр. Кресна, България и ОУ „Радивой Попович” гр. Белград, Сърбия.

Освен споменатите участници, проектът ще бъде подкрепен и от националните федерации по рафтинг RFSS и BRF. И двете рафтинг федерации са признати от своите правителства като национални федерации и двете са членове на WRF.

Клуб  по гребни  спортове ЛИМАН е основан през 1998 г. от каякари, гребци и любители на водните спортове с цел популяризиране на водните спортове сред всички поколения, особено сред младите хора. Една от дейностите на клуба е организирането на регати с цел популяризиране на гребането и рафтинга като спорт, форма на отдих и здравословен начин на живот, свързан с природата. Специално внимание се отделя на повишаване на информираността за необходимостта от опазване на околната среда. Някои от регатите, които клубът организира традиционно повече от десет години са: Регата Смедерево, Регата Белград на Дунав и Сава, Регата Дрина, Регата Власинско езеро и др.

ЛИМАН е клуб, чиито състезатели постигнаха значителни резултати в гребането и рафтинга.

ЛИМАН организира Еврокупата по рафтинг. в Сърбия от 2007 г. до днес. Клубът организира две Световни купи по рафтинг в Сърбия.

ЛИМАН участва в оказване на помощ и спасяване на хора при големи речни наводнения през 2014 г.

Клубът ръководи експедицията на RTV Сърбия по цялото течение на Дрина, Височица и Йерма. Записани са десет предавания от поредицата “Съвсем естествено” и “Ние четем реката”.

През 2019 г. ЛИМАН предложи на училище „Радивой Попович“ възможността неговите ученици да идват и да практикуват безплатно рафтинг.

Повече за НСК ЛИМАН на сайта на клуба www.liman-h2o.org

 

 

  „Radivoj Popović“ е училище и интернат за отглеждане и възпитание на деца с увреден слух, нарушения в развитието, аутизъм, дисхармонично развитие, говорни и езикови проблеми.

Територията на училището с площ от около 11 000 м2 включва интернат.

  Училището е с повече от 70 годишна традиция.

Персоналът на училището и интерната се състои от специалисти в областта на дефектологията, логопедията, природните и социалните науки, които са напълно квалифицирани за работа с младежи със затруднения в говора, слуха и развитието, както и с обучителни затруднения. Можете да прочетете за това изключително училище по много начини на www.osradivojpopvic.edu.rs

 

 

REFLIP има десетгодишна история на спортния рафтинг. Клубът посещава много детски лагери, работи за хора с увреждания и спасителни курсове по реката. Те организираха проекта Еразъм – „Мисли глобално, действай локално“. В проекта те са работили в района на наводнения и бързи реки. Те също така организират множество събития с деца с увреждания в развитието от всякакъв вид.

Можете да намерите всичко за REFLIP club на www.reflipteam.com

 

ЛИМАН и РЕФЛИП ще осигурят рафтинг лодки, гребла, спасителна жилетка, рафтинг каска, неопренови костюми и обувки за своите млади участници в проекта. LIMAN и REFLIP са отговорни за осигуряването на треньори, тренировъчни планове, организация и провеждане на тренировки, семинари, лагери и състезания.

Заедно те създават стратегия за обучение и я прилагат на местно ниво. Опитът на тези два клуба в подготовката и формирането на качествени състезатели – рафтери е голям, а наградите говорят за качеството на работата на тези клубове и техния опит. ЛИМАН има опит в работата с деца с увреден слух и говор, а РЕФЛИП има опит в проект Еразъм. В своята работа учителите и възпитателите от начален етап подхождат индивидуално към всяко дете, за да използват максимално възможностите на детето за по-нататъшен напредък. Те също така обучават и инструктират родителите на учениците за прилагане на придобитите знания в ежедневието и в семейството.

Учителят, участващ в проекта, е избран от училището. Този учител ще бъде опора за учениците и учител за треньорите. Училищният координатор ще прегледа и одобри плана за обучение с учителското семейство, психолог и педагог. Световната федерация по рафтинг има над 40 държави-членки. Само един клуб от Украйна с 3 млади състезатели има опит в обучението на хора с увреден слух и говор. И така, от над 40 държави, само два клуба, ЛИМАН и клуб от Украйна, имаха малък опит в работата с деца с увреден слух. Ето защо този проект е уникален и иновативен.

Проектът цели и обучение на треньори по рафтинг да използват езика на жестовете (сръбският и българският език на знаците са сходни). Начален учител ще помага на треньорите по рафтинг, като им предава знания и опит как по-лесно да изградят отношения на доверие между себе си и младежи с увреден слух и говор, защото тези младежи са доста недоверчиви, когато става дума за чуващи.

Nosilac projekta je Nautičko sportski klub LIMAN iz Zemuna – Beograd, Srbija.

Partneri na projektu su:  Sportski klub REFLIP iz Kresne, Bugarska i osnovna škola “Radivoj Popović”  iz Beograda, Srbija.

Osim navedenih učesnika, projekt će podržati nacionalne rafting federacije RFSS i BRF. Obe rafting federacije su priznate od strane svojih vlada kao nacionalne federacije i obje su članice WRF-a.

Nautičko sportski klub LIMAN je osnovan 1998. godine od strane kajakaša, veslača i ljubitelja vodenih sportova s ciljem promocije vodenih sportova među svim generacijama, a posebno među mladima. Jedna od aktivnosti kluba je organizovanje  regata u u skladu sa ciljem promocije veslanja i raftinga kao sporta, oblika rekreacije i zdravog načina života povezanog s prirodom. Specijalna pažnja se posvećuje  podizanja svesti o potrebi zaštite okoline. Neke od regata koje klub tradicionalno organizuje više od deset godina su: Smederevska regata, Beogradska regata na Dunavu i Savi, regata na Drini, regata na Vlasinskom jezeru i dr.

LIMAN je klub čiji sportisti su postizali značajne rezultate u veslanju I rafting.

LIMAN  organizuje Euro Kup u raftingu. u Srbiji od 2007. do danas. Klub je organizirao dva Svetska kupa u raftingu u Srbiji.

LIMAN je učestvovao u pomoći i spašavanju ljudi u velikim riječnim poplavama 2014. godine.

Klub je vodio ekspediciju RTV Srbije duž celog toka Drine, Visočice i Jerme. Snimljeno je deset emisija serijala „Sasvim prirodno“ i „Čitamo rijeku“.

LIMAN je 2019. godine školi „Radivoj Popović“  ponudio mogućnost da njeni učenici besplatno dođu da treniraju rafting.

Više o NSK LIMAN na sajtu kluba www.liman-h2o.org

 

 “Radivoj Popović” je škola I internat za vaspitanje  i obrazovanje dece s oštećenjem sluha, razvojnim poremećajima, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičnim problemima.

Školski prostor, površine oko 11.000 m2 uključuje I  internat.

 Škola ima tradiciju dugu   više od 70 godina.

Osoblje škole i internata čine stručnjaci iz područja defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka koji su potpuno osposobljeni za rad s mladima s teškoćama u govoru, sluhu i razvoju te s teškoćama u učenju. O ovoj po mnogo čemu izuzetnoj školi možete pročitati na www.osradivojpopvic.edu.rs

 

REFLIP ima desetogodišnju istoriju sportskog raftinga. Klub je odžao mnoge dječje kampove, radio je za osobe s invaliditetom i kurseve spašavanja na reci. Organizirali su Erasmus projekt – „Misli globalno, djeluj lokalno“. U projektu su radili na području poplava i brzih rijeka. Također organiziraju brojna događanja s decom s teškoćama u razvoju svih vrsta.

Sve o klubu  REFLIP možete naći na www.reflipteam.com

 

LIMAN i REFLIP će za svoje mlade učesnike projekta obezbediti čamce za rafting, vesla, zaštitni prsluk, kacigu za rafting, neoprenska odela i obuću. LIMAN i REFLIP su odgovorni za osiguravanje trenera, planove treninga, organizaciju i sprovodjenje treninga, radionica, kampova i takmičenja.

Zajedno stvaraju strategiju osposobljavanja i sprovode je na lokalnom nivou. Iskustvo ova dva kluba u treniranju i formiranju kvalitetnih sportista – raftera je veliko, a o kvalitet rada ovih klubova i njihovoj stručnosti govore i nagrade. LIMAN ima iskustvau u radu s decom ošćećenog sluha I govora  a REFLIP ima iskustva u Erasmus projektu. Učitelji i vaspitači iz osnovne škole u svom radu svakom detetu pristupaju individualno kako bi što bolje iskoristili detetove sposobnosti za daljji napredak. Također, osposobljavaju i upućuju roditelje učenika za primenu stečenog znanja u svakodnevnom životu i porodici.

Nastavnika uključenog u projekt izabrala je škola. Ovaj nastavnik će biti podrška učenicima i učitelj trenerima. Koordinator škole će s nastavnim porodicom, psihologom i pedagogom pregledati i odobriti plan treninga. Svjetska rafting federacija ima preko 40 zemalja članica. Samo jedan klub iz Ukrajine sa 3 mlada takmičara ima iskustva u treniranju osoba s oštećenjima sluha i govora. Dakle, od preko 40 zemalja samo su dva kluba, LIMAN i klub iz Ukrajine, imali malo iskustva rada sa decom ošteženog sluha. Zato je ovaj projekt jedinstven i inovativan.

Projekt ima za cilj I  obuku trenera raftinga za korištenje znakovnog jezika (srpski i bugarski znakovni jezik su slični). Nastavnica iz osnovne škole će pomoći trenerima raftinga prenošenjem znanja i iskustva kako lakše uspostaviti odnos poverenja između sebe i mladih s oštećenjima sluha i govora, jer su ti mladi ljudi prilično nepovjerljivi kada su u pitanju osobe koje čuju.

The project holder is the LIMAN Nautical Sports Club from Zemun – Belgrade, Serbia.

Partners in the project are: Sports club REFLIP from Kresna, Bulgaria and elementary school “Radivoj Popović” from Belgrade, Serbia.

Apart from the mentioned participants, the project will be supported by the national rafting federations RFSS and BRF. Both rafting federations are recognized by their governments as national federations and both are members of the WRF.

Nautical sports club LIMAN was founded in 1998 by kayakers, rowers and water sports enthusiasts with the aim of promoting water sports among all generations, especially among young people. One of the club’s activities is organizing regattas in accordance with the goal of promoting rowing and rafting as a sport, form of recreation and a healthy lifestyle connected to nature. Special attention is paid to raising awareness about the need to protect the environment. Some of the regattas that the club has traditionally organized for more than ten years are: Smederevo Regatta, Belgrade Regatta on the Danube and Sava, Drina Regatta, Vlasin Lake Regatta and others.

LIMAN is a club whose athletes achieved significant results in rowing and rafting.

LIMAN organizes the Euro Cup in rafting. in Serbia from 2007 until today. The club organized two World Cups in rafting in Serbia.

LIMAN participated in helping and rescuing people in large river floods in 2014.

The club led the RTV Serbia expedition along the entire course of the Drina, Visočica and Jerma. Ten shows of the series “Quite naturally” and “We are reading the river” were recorded.

In 2019, LIMAN offered the “Radivoj Popović” school the opportunity for its students to come and practice rafting for free.

More about NSK LIMAN on the club website www.liman-h2o.org

 

  “Radivoj Popović” is a school and boarding school for the upbringing and education of children with hearing impairment, developmental disorders, autism, disharmonious development, speech and language problems.

The school area, with an area of about 11,000 m2, includes a boarding school.

  The school has a tradition of more than 70 years.

The staff of the school and boarding school consists of experts in the fields of defectology, speech therapy, natural and social sciences who are fully qualified to work with young people with speech, hearing and developmental difficulties, as well as learning difficulties. You can read about this exceptional school in many ways at www.osradivojpopvic.edu.rs

 

 

REFLIP has a ten-year history of sport rafting. The club went to many children’s camps, worked for people with disabilities and rescue courses on the river. They organized the Erasmus project – “Think globally, act locally”. In the project, they worked in the area of floods and fast rivers. They also organize numerous events with children with developmental disabilities of all kinds.

You can find everything about the REFLIP club at www.reflipteam.com

 

 

LIMAN and REFLIP will provide rafting boats, oars, life jacket, rafting helmet, neoprene suits and shoes for their young project participants. LIMAN and REFLIP are responsible for providing coaches, training plans, organization and implementation of training, workshops, camps, and competitions.

Together they create a training strategy and implement it at the local level. The experience of these two clubs in training and forming quality athletes – rafters is great, and the awards speak for the quality of the work of these clubs and their expertise. LIMAN has experience in working with hearing and speech impaired children and REFLIP has experience in the Erasmus project. In their work, teachers and educators from elementary school approach each child individually in order to make the best possible use of the child’s abilities for further progress. They also train and instruct the students’ parents to apply the acquired knowledge in everyday life and in the family.

The teacher involved in the project was chosen by the school. This teacher will be a support for the students and a teacher for the coaches. The school coordinator will review and approve the training plan with the teaching family, psychologist, and pedagogue. The World Rafting Federation has over 40 member countries. Only one club from Ukraine with 3 young competitors has experience in training people with hearing and speech impairments. So, out of over 40 countries, only two clubs, LIMAN, and a club from Ukraine, had little experience working with hearing-impaired children. That is why this project is unique and innovative.

The project also aims to train rafting coaches to use sign language (Serbian and Bulgarian sign language are similar). A primary school teacher will help rafting coaches by imparting knowledge and experience on how to establish a relationship of trust more easily between themselves and young people with hearing and speech impairments, because these young people are quite distrustful when it comes to hearing people.

Носителят на проекта е Клуб по морски спортове ЛИМАН от Земун – Белград, Сърбия.

Партньори по проекта са: Спортен клуб REFLIP гр. Кресна, България и ОУ „Радивой Попович” гр. Белград, Сърбия.

Освен споменатите участници, проектът ще бъде подкрепен и от националните федерации по рафтинг RFSS и BRF. И двете рафтинг федерации са признати от своите правителства като национални федерации и двете са членове на WRF.

Клуб  по гребни  спортове ЛИМАН е основан през 1998 г. от каякари, гребци и любители на водните спортове с цел популяризиране на водните спортове сред всички поколения, особено сред младите хора. Една от дейностите на клуба е организирането на регати с цел популяризиране на гребането и рафтинга като спорт, форма на отдих и здравословен начин на живот, свързан с природата. Специално внимание се отделя на повишаване на информираността за необходимостта от опазване на околната среда. Някои от регатите, които клубът организира традиционно повече от десет години са: Регата Смедерево, Регата Белград на Дунав и Сава, Регата Дрина, Регата Власинско езеро и др.

ЛИМАН е клуб, чиито състезатели постигнаха значителни резултати в гребането и рафтинга.

ЛИМАН организира Еврокупата по рафтинг. в Сърбия от 2007 г. до днес. Клубът организира две Световни купи по рафтинг в Сърбия.

ЛИМАН участва в оказване на помощ и спасяване на хора при големи речни наводнения през 2014 г.

Клубът ръководи експедицията на RTV Сърбия по цялото течение на Дрина, Височица и Йерма. Записани са десет предавания от поредицата “Съвсем естествено” и “Ние четем реката”.

През 2019 г. ЛИМАН предложи на училище „Радивой Попович“ възможността неговите ученици да идват и да практикуват безплатно рафтинг.

Повече за НСК ЛИМАН на сайта на клуба www.liman-h2o.org

 

 

  „Radivoj Popović“ е училище и интернат за отглеждане и възпитание на деца с увреден слух, нарушения в развитието, аутизъм, дисхармонично развитие, говорни и езикови проблеми.

Територията на училището с площ от около 11 000 м2 включва интернат.

  Училището е с повече от 70 годишна традиция.

Персоналът на училището и интерната се състои от специалисти в областта на дефектологията, логопедията, природните и социалните науки, които са напълно квалифицирани за работа с младежи със затруднения в говора, слуха и развитието, както и с обучителни затруднения. Можете да прочетете за това изключително училище по много начини на www.osradivojpopvic.edu.rs

 

 

REFLIP има десетгодишна история на спортния рафтинг. Клубът посещава много детски лагери, работи за хора с увреждания и спасителни курсове по реката. Те организираха проекта Еразъм – „Мисли глобално, действай локално“. В проекта те са работили в района на наводнения и бързи реки. Те също така организират множество събития с деца с увреждания в развитието от всякакъв вид.

Можете да намерите всичко за REFLIP club на www.reflipteam.com

 

ЛИМАН и РЕФЛИП ще осигурят рафтинг лодки, гребла, спасителна жилетка, рафтинг каска, неопренови костюми и обувки за своите млади участници в проекта. LIMAN и REFLIP са отговорни за осигуряването на треньори, тренировъчни планове, организация и провеждане на тренировки, семинари, лагери и състезания.

Заедно те създават стратегия за обучение и я прилагат на местно ниво. Опитът на тези два клуба в подготовката и формирането на качествени състезатели – рафтери е голям, а наградите говорят за качеството на работата на тези клубове и техния опит. ЛИМАН има опит в работата с деца с увреден слух и говор, а РЕФЛИП има опит в проект Еразъм. В своята работа учителите и възпитателите от начален етап подхождат индивидуално към всяко дете, за да използват максимално възможностите на детето за по-нататъшен напредък. Те също така обучават и инструктират родителите на учениците за прилагане на придобитите знания в ежедневието и в семейството.

Учителят, участващ в проекта, е избран от училището. Този учител ще бъде опора за учениците и учител за треньорите. Училищният координатор ще прегледа и одобри плана за обучение с учителското семейство, психолог и педагог. Световната федерация по рафтинг има над 40 държави-членки. Само един клуб от Украйна с 3 млади състезатели има опит в обучението на хора с увреден слух и говор. И така, от над 40 държави, само два клуба, ЛИМАН и клуб от Украйна, имаха малък опит в работата с деца с увреден слух. Ето защо този проект е уникален и иновативен.

Проектът цели и обучение на треньори по рафтинг да използват езика на жестовете (сръбският и българският език на знаците са сходни). Начален учител ще помага на треньорите по рафтинг, като им предава знания и опит как по-лесно да изградят отношения на доверие между себе си и младежи с увреден слух и говор, защото тези младежи са доста недоверчиви, когато става дума за чуващи.